Log in
  • FR
  • NL
Start nu

Algemene voorwaarden

Laatste update: 30.03.2017

Introductie

De volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden") vormen een wettelijke overeenkomst tussen u ("u", "uw") en SumUp Payments Limited ("SumUp", "wij", "onze" of "ons") die uw gebruik regelt van onze verwerkingsprocessen van betalingen en andere diensten, onze mobiele applicatie ("App" of "Software") en elke versie van onze aanvaarding van de kaart-apparaten ("Terminal") (samen de "Diensten").

SumUp is een volledig geautoriseerde betaalinstelling („Payment Institution“) gereguleerd door de Financial Conduct Authority en is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Engeland en Wales met registratienummer 07836562 en met maatschappelijke zetel te 32 - 34 Great Marlborough St, Londen W1F 7JB, VK.

Deze overeenkomst is verdeeld in drie delen: Deel een beschrijft alle voorwaarden die op uw gebruik van de Diensten van toepassing zijn. Deel twee beschrijft alle voorwaarden inzake de verwerking van betalingen in het kader van de Diensten. Deel drie bevat aanvullende juridische termen ter bepaling van de rechtsverhouding tussen u en ons.

Om onze diensten te gebruiken moet u deze Voorwaarden volledig kunnen accepteren samen met ons privacybeleid ("Privacybeleid") en met aanvaarding van deze voorwaarden, bevestigt u dat u ons privacybeleid hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

DEEL ÉÉN - De diensten

1. Algemeen

1.1 Onze diensten stellen u in staat om betaalkaart transacties ("Transactie") voor uw klanten ("Cardholder") te aanvaarden in combinatie met het gebruik van uw compatibele mobiele apparaat, onze App en een Terminal (die niet nodig is voor manueel ingevoerde transacties). Wij bieden een bijgewerkte lijst van alle compatibele mobiele apparaten en de aanvaarde betaalkaarten aan op onze website.

1.2. U kunt gebruik maken van de diensten via een Terminal die door ons wordt geleverd of door handmatige invoer van de betaalkaart informatie. Wanneer u transacties via één van onze terminals wilt aannemen, zal deze terminal worden gebruikt om Transacties tussen de betaalkaart en onze servers te verwerken en te authoriseren.

1.3 Eventueel stellen wij u niet aan een kaart gebonden aanvullende diensten ter beschikking, die het u mogelijk maken om e-commerce betalingen te accepteren via een applicatie van een derde (een „partnerapplicatie“), bijv. door een mobiele app of een webseite, die door een partner (de „partner“) in het kader van een aparte zakelijke relatie tussen u en de partner worden gedaan. Mocht u uitsluitend e-commerce betalingen accepteren, dan zijn de in deze overeenkomst vastgelegde bepalingen met het oog op kaartenleestoestellen en methoden betreffende het voorleggen van een kaart door de betalende partij niet van toepassing.

Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de als bestanddeel van de partnerapplicatie geleverde betalingsdiensten. De functionaliteit van de partnerapplicatie of van andere diensten, die de partner aan u of aan de kaarthouders levert, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Voor zover tussen u en de partner overeengekomen, kunnen wij kosten in rekening brengen, die naast onze transactiekosten ook een heffing in opdracht van de partner bevatten om de betalingen te innen, die u verschuldigd bent aan een partner in het kader van de met de partner aangegane zakelijke relatie (de „partnerheffing “).

1.4. Wij zullen alle gelden die volgen uit uw transacties aan ons crediteren en zullen bedragen aan u overmaken op uw bankrekening ("Uitbetaling") die onder deze Voorwaarden aan u verschuldigd zijn nadat we ze hebben ontvangen. Vóór elke Uitbetaling zullen we de toepasselijke vergoedingen ("Fees") aftrekken de bedragen voortkomende uit uw transacties. In het geval dat u een prijsplan selecteert ("Plan") betaalt u op elke toepassing terugkerende kosten op basis van het Plan dat u selecteert. Onze huidige Fees en plannen staan vermeld op onze website.

1.4.1. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart u en verzoekt u aan ons dat wij gecombineerde tarieven mogen rekenen voor verschillende kaartproducten zoals in het tarievenschema staan weergegeven.

1.4.2. Wij zullen u toegang verstrekken tot uw rekeningafschriften. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat u er mee akkoord dat wij informatie omtrent tarieven samenvoegen op basis van merk, wijze van gebruik, betaalmethode en de hoogte van de bijbehorende afwikkelingsvergoeding van de transactie, indien van toepassing. Deze gegevens worden voor u beschikbaar gemaakt op gezette tijden, ten minste eenmaal per maand en op een manier die het u mogelijk maakt om de informatie op te slaan en te reproduceren in ongewijzigde vorm.

1.5 Onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden zijn beperkt tot het verstrekken van een Account en de Diensten. We zullen alle redelijke middelen gebruiken om de Diensten vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week, het hele jaar door aan u te leveren. Wij kunnen echter naar eigen goeddunken het leveren van de Diensten aan u opschorten, of de duur hiervan beperken, in verband met onderhoudswerkzaamheden of, indien opgedragen door de wet als u er niet in geslaagd heeft om te voldoen aan de materiële verplichtingen onder deze Voorwaarden, of indien een redelijk vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme bestaat.

1.6. Wij bieden u een Omzetgeschiedenis en verdere systemen ter analyse, indien van toepassing.

1.7. We kunnen op elk moment de Diensten aanpassen of met onmiddellijke ingang wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.8 Wij behouden ons het recht om een derde partij te benoemen om sommige of alle van onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden te vervullen.

2. SumUp Account

2.1 Om van de diensten van SumUp gebruik te kunnen maken dient u zich te registreren door middel van aanmelding voor een SumUp account ("Account"). U bevestigt dat alle door u aangeboden informatie over u en/of uw bedrijf geldig is op het moment van het aangaan van deze voorwaarden. Na het succesvol aanmelden ontvangt u een bevestigings e-mail naar uw primaire, geregistreerde e-mailadres. U mag slechts één (1) rekening te openen, tenzij wij uitdrukkelijk de opening van aanvullende rekeningen of sub-rekeningen goed keuren. U moet ervoor zorgen dat de gegevens gerelateerd aan uw Account altijd accuraat en up-to-date zijn.

2.2 U dient een redelijk beschrijvende naam ter identificatie te kiezen die uw bedrijf duidelijk identificeert, en een juist bijbehorend telefoonnummer. De naam ter identificatie en het telefoonnummer kunnen verschijnen op het rekening afschrift van de Cardholder.

2.3 Als u zich heeft geregistreerd en aangemeld voor een account, en deze voorwaarden heeft aanvaard, kunnen wij een eventueel een creditcheck over u uitvoeren en kan het nodig zijn om aanvullende documentatie te leveren zodat wij de nodige controles uit kunnen voeren in overeenstemming met de geldende Wwft (Wet tegen witwassen en financiering terrorisme) regelgeving zoals bepaald door ons naar onze eigen discretie. We mogen mbt die kredieten inlichtingen verkrijgen en bij deze nieuwe controles zal u ons helpen voor zover nodig.

2.4 De beslissing of uw identiteit naar behoren is geverifieerd volgens paragraaf 2.3 wordt geheel op basis van eigen goeddunken genomen. Totdat u succesvol bent geïdentificeerd en gecontroleerd door ons, vormen deze Voorwaarden een voorlopig akkoord dat u volledig bindt en wij behouden het recht om alle diensten te beëindigen of niet te starten om alle diensten te bieden onder deze Voorwaarden op enig moment gedurende deze periode.

2.5 Uw account zal worden geregistreerd op een van onze servers. We zullen een bedrag gelijk aan het bedrag dat u aan ons verschuldigd ben apart houden, gescheiden van onze eigen gelden, maar samen met de bedragen die we ten behoeve van andere rekeningen er op na houden, in een aparte bankrekening in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

2.6 Als uw SumUp account gedurende twee (2) jaar achtereenvolgend geen activiteit bevat, hebben wij het recht om een melding naar uw geregistreerde e-mailadres te sturen, en in het geval dat u niet reageert op dit bericht binnen dertig (30) dagen, ter verklaring dat u uw account wilt houden, zullen we automatisch uw account sluiten. Uw fondsen zullen worden behandeld volgens de toepasselijke wet, en indien toegestaan, ten behoeve komen van SumUp.

3. Beperkingen van het gebruik van de Diensten

3.1 Om onze diensten te gebruiken heeft u een compatibel mobiel apparaat (behalve voor 3g apparaten nodig en een internetverbinding, aan u geleverd door derden. Zulke derden kunnen u voor het gebruik van een mobiel apparaat en/of internetverbinding kosten in rekening brengen. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke kosten.

3.2 Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt u dat u een natuurlijk persoon of juridische entiteit bent die alleen uit uw/haar eigen commerciële of professionele belangen handelt, en dat op het moment van ondertekening van deze voorwaarden u zal worden gemachtigd om zaken te doen in één of meer van de door ons ondersteunde landen ("Gebieden"). Wij leveren een overzicht van de gebieden op onze website en updaten deze van tijd tot tijd. Als u een natuurlijke persoon bent, dient u achttien (18) jaar of ouder zijn om de diensten te gebruiken. We kunnen op elk moment eisen dat u ons van een bewijs van uw leeftijd voorziet.

3.3 Door het accepteren van deze voorwaarden gaat u ook akkoord met de zogenaamde netwerk regels ("Network Rules") zoals uiteengezet door de credit card organisaties, waaronder, maar niet beperkt tot: Visa, Mastercard en American Express (samen, "Card Schemes"). Het netwerk dat een aantal van onze handelaren aangaan van een aparte overeenkomst met één van onze acquiring bank partners of de Card Schemes zelf, afhankelijk van de omvang van hun transacties. Als u zo‘n handelaar bent zullen wij u op de hoogte houden en bieden wij u een aparte overeenkomst op dat moment. In het geval van conflict tussen deze voorwaarden en dergelijke overnemende overeenkomst, zijn de voorwaarden van de overnemende overeenkomst voorrang voor de beslechting van dit conflict.

3.4 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door ons heeft u geen recht om Transacties betreffende goederen en/of diensten aan te nemen (i) die niet zijn bedoeld voor uw eigen rekening of worden verstrekt in opdracht van een derde partij anders door u geaccepteerd; (ii) die niet worden voorzien in de normale uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten zoals door ons geïdentificeerd, zoals het accepteren van terugbetalingen van een eerder verleend krediet of van een contante betaling door u aan de Kaarthouder die eerder geschied is, (iii) met betrekking tot of verbonden aan een illegale inhoud, die is onderworpen aan de bescherming van minderjarigen volgens de geldende wetgeving; of instructies voor het maken van wapens of springstoffen; (iv) die gerelateerd zijn aan gokdiensten, al dan niet illegaal, onder toepasselijke wetgeving; (v) die gerelateerd zijn aan seksshops of pornografisch entertainment (behalve erotieke magazines), (vi) die verband houden met wapens of illegale drugs en/of producten, (vii) die gerelateerd zijn aan alcohol of tabak, voor zover alcohol en tabak vertegenwoordigen de enige producten die door dit bedrijf, (viii ) waarvan we redelijkerwijs geloven dat deze mogelijkerwijs een beschadiging van één van de Card Schemes of op onze reputatie toe kunnen dienen, (ix) die verboden zijn krachtens de wetten of regelingen die van toepassing zijn op u, aan de kaarthouder of voor een van uw producten of diensten of die zijn anders illegaal. We zullen naar eigen goeddunken beslissen of uw gebruik van de diensten toe te schrijven aan een van de bovenstaande producten of diensten en dus niet in overeenstemming met de voorwaarden wordt geacht. Wij behouden ons het recht om naar eigen goeddunken om categorieën van verboden transacties of zakelijke categorieën toe te voegen door deze categorieën ofwel in deze Voorwaarden of een acceptable use policy op onze website op te nemen en openbaar te maken.

3.5 Als u zulks een transactie probeert uit te voeren, of uitvoert, waarvan wij geloven dat deze in strijd is met deze voorwaarden, de wet, of ons, onze Diensten of onze verwerkers aan schade blootstelt (inclusief, maar zonder beperking van fraude, merk- of reputatieschade, beschadiging van criminele handelingen) behouden wij het ​​recht om de Transactie te blokkeren, op te schorten of terug te roepen; en/of tot het sluiten of opschorten van uw Account over te gaan; en/of om de transactie te melden aan het desbetreffende politiebureau; en/of een schadevergoeding van u te eisen, en / of u een administratieve vergoeding van maximaal 200 euro in rekening te brengen als een van de bovenstaande gevallen van toepassing is.

4. Terminals & Software

4.1 U kunt onze Terminals kopen, leasen of lenen voor een aankoopprijs of lease termen zoals bepaald door ons van tijd tot tijd of zoals gepubliceerd op onze website. Aparte voorwaarden kunnen van toepassing zijn voor de aankoop.

4.2 U kunt slechts één terminal per account te gebruiken. Op aanvraag kunnen wij u voorzien van een aantal terminals voor eventuele aanvullende rekeningen of sub-accounts.

4.3 Het is niet toegestaan een Terminal te verkopen, te verhuren, in licentie te geven of over te dragen aan een derde, noch het toestaan van het gebruik van de terminal door een derde partij. U bent ook niet toegestaan om de software of de hardware van de terminal te wijzigen op wat voor manier dan ook. U dient de terminal niet te gebruiken voor enig ander doel dan het aanvaarden van Transactions.

4.4 Behalve voor een bepaalde aankoop van de terminal, een ons verzoek, zult terug de terminal aan ons, ofwel bij beëindiging of het verstrijken van deze Voorwaarden of om een bestaande terminal vervangen. In het geval u van uw beëindigen van deze Voorwaarden, zult U de terugkeer van de Terminal op eigen kosten verzorgen.

4.5 U zult alle applicatie-updates installeren om gebruik te blijven maken van de Diensten.

5. Uw verplichtingen

5.1 U kunt onder deze voorwaarden betalingen accepteren met uitsluitend Terminals die door ons aan u werden verstrekt.

5.2 U zult niet aanvaarden elke Transacties waarbij de betaalkaart niet alle elementen die typered zijn voor die soort kaart, waar de betaalkaart lijkt te worden gemanipuleerd bevatten of beschadigd is, of wanneer de betaalkaart is verlopen.

5.3 Zonder onze toestemming kunt u geen minimum transactie bedrag instellen die hoger is dan EUR 1.00 voor iedere Transactie. Bovendien zult u Kaarthouders voorzien van ten minste de gelijke voorwaarden als die u verstrekt aan klanten die contant betalen voor uw goederen en / of diensten en daarbij zult u Kaarthouders geen extra bedragen of toeslagen in rekening brengen.

5.4 U dient uw account en uw Transactie geschiedenis in de gaten te houden, en eventueel voor terugbetaling aan de respectieve Cardholder zorgen in het geval van transacties die u niet had moeten ontvangen, e.g. een hoger bedrag dan de bedoeling was.

5.5 U dient ons te informeren betreffende eventuele wijzigingen van de informatie die u verstrekt ten tijde van het aangaan van deze Voorwaarden, met inbegrip van wijzigingen in de soort of de aard van uw bedrijf, veranderingen in het assortiment, de verkoop of verhuur van uw bedrijf of een andere verandering van eigenaar, elke wijziging van de rechtsvorm of de naam van uw bedrijf, wijzigingen van het adres of de bankgegevens van het bedrijf, een materiële negatieve verandering in uw financiële situatie en de veranderingen in de informatie die U heeft verstrekt in overeenstemming met de wetten tegen het witwassen en financiering van terrorisme.

5.6 U dient SumUp reclame materiaal dat u van ons ontvangt in het zicht op of rondom uw bedrijfspand te plaatsen. Dergelijk materiaal kan bevatten: stickers voor uw winkel, winkel of auto-venster met het SumUp-logo en/of logo van de kaartuitgevende partijen, of tekens of folders dat moet worden weergegeven door de kaartuitgevende partijen, wet of SumUp.

5.7 U dient aan de kaarthouder een op papier afgedrukte bevestiging van Transactie te voorzien, indien dit vereist is volgens relevante wetgeving of Card Scheme regelgeving. Daarnaast kunt u Kaarthouders voorzien van de optie (maar niet in plaats van een papieren ontvangstbewijs indien deze wettelijk verplicht is) om een ontvangstbewijs voor de transactie via e-mail of sms ontvangen.

5.8 U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat uw account login gegevens veilig zijn voor andere personen, dat geen enkele gebruiker van de terminal de gegevensinvoer zal manipuleren en dat er geen ongeoorloofd gebruik zal worden gemaakt van uw account, terminals of van elke andere vertrouwelijke informatie in verband met het gebruik van de Diensten. Als u vermoedt of weet dat uw rekening is gebruikt zonder toestemming dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, en/of uw wachtwoord te wijzigen via onze website. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om onbevoegd gebruik van uw gegevens te voorkomen zodra we een dergelijke kennisgeving ontvangen.

5.9 U bent verplicht om te voldoen aan de toepasselijke bepalingen van de Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) gedurende de looptijd van deze voorwaarden ("PCI-compliance"). In het bijzonder dient u te voldoen aan deze regels met betrekking tot de opslag, verwerking en overdracht van betaalkaart-gegevens. Informatie over de PCI-DSS is beschikbaar op de website van de PCI Raad.

5.10 U moet onmiddellijk alle verklaringen (bijvoorbeeld facturen of overzichten van uitbetalingen) die door ons worden verstrekt, zowel als de uitbetalingen, terugbetalingen, terugvorderingen of andere transacties, betaald of afgeschreven van uw bankrekening of de Kaarthouder beoordelen. U kunt bezwaar maken tegen de uitspraak on, uiterlijk binnen vijfentwintig (25) bedrijf dagen ("Business Day" : elke dag van maandag tot vrijdag, maar niet met inbegrip van feestdagen of andere feestdagen in Engeland) na ontvangst van de desbetreffende verklaring of de datum van de desbetreffende betaling. Het overschrijden van deze periode wordt opgevat als goedkeuring. Wij behouden ons het recht voor om gecorrigeerde verklaringen nieuw uit te geven of eventuele betalingen na het verstrijken van deze termijn te corrigeren. Behalve zoals vereist door de wet, zal u als enige verantwoordelijk worden gehouden voor het bijhouden van alle door u gemaakte transacties en andere gegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de Diensten.

DEEL TWEE - Payment Processing

6. Fondsen

6.1 Ten behoeve van deze voorwaarden geeft u ons, en elke financiële instelling waarmee wij samenwerken, nadrukkelijk toestemming om ter uwer belang gelden vast te houden, te ontvangen en uit te betalen zoals uiteengezet in paragraaf 1.3. De bovengenoemde authorisatie zal in haar volledigheid van kracht en effect blijven totdat uw account is gesloten of beëindigd. Uitbetalingen op uw bankrekening worden uitgevoerd, ten minste gedeeltelijk, door derden financiële instellingen (bijvoorbeeld de banken waar u en wij onze bankrekeningen houden) en wij zijn niet verantwoordelijk voor het uiteindelijke krediet van fondsen op uw bankrekening zodra we de fondsen aan uw bank uitbetaald hebben.

6.2 U zult geen rente ontvangen noch andere inkomsten betreffende geld op uw Account. U wijst onherroepelijk ons alle rechten en wettelijke belangen toe van de eventuele rente en / of andere inkomsten die kunnen voortvloeien uit of zijn toe te schrijven aan de fondsen in uw rekening.

6.3 In het geval dat u Transacties waarbij de Cardholder's creditcardgegevens handmatig zijn ingevoerd in onze App of de Cardholders' smartphone voor een totaal bedrag van meer dan onze drempel, in een slepende periode van zeven dagen verwerkt, zal SumUp het bedrag boven deze drempel gedurende dertig (30) dagen vasthouden voor de gelden op uw rekening worden overgemaakt. Als om welke reden ook de bovenvermelde drempel overschrijdt, kunt u contact met ons opnemen om te vragen om een versneld uitbetalingsschema. Gebaseerd op een aantal factoren, zal SumUp uw verzoek overwegen om te bepalen of u in aanmerking komt voor een dergelijke versnelling van uitbetalingen. De drempel voor dergelijke handmatig ingevoerde Transacties kan worden gevonden in het fee gedeelte van onze website.

6.4 Wij zullen geen uitbetalingen van fondsen doen met betrekking tot transacties die nog niet door ons zijn ontvangen van de aangewezen financiële instellingen.

6.5 We behouden het recht om een onderzoek in te stellen of het oplossen van eventuele lopende geschillen met betrekking tot uw Account, en als gevolg daarvan kunnen we de toegang tot uw geld voor de tijd die het onderzoek duurt daartoe beperken. We kunnen ook de toegang tot uw fondsen beperken, zoals vereist door de wet of een rechterlijke uitspraak.

7. Reserve

7.1 Ten doele van het waarborgen van onze betalingsverplichtingen onder deze Voorwaarden behouden wij het recht om ten allen tijden tijdelijk uitbetalingen te onthouden. We mogen een risico-profiel-gebaseerde Reserve behouden naar eigen goeddunken op elk moment voor uw gebruik van de Diensten.

7.2 Desalniettemin het genoemde in sectie 7.1, zal de reserve ook dienen als een verzekering in ons belang, en we zullen het recht behouden om bedragen af te schrijven van deze reserve die u ons verschuldigd bent onder deze voorwaarden, waaronder wat voor rekening tekort dan ook, zonder waarschuwing van tevoren in elk individueel geval.

7.3 Als u een bedrag aan ons verschuldigd bent dat het bedrag van de reserve overschrijdt, zult u onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen resterende bedrag moeten voldoen. U authoriseert ons hierbij nadrukkelijk om elke van de aan ons verschuldigde bedragen, inclusief eventuele kosten en uitgaven in verband met de incasso hiervan, van uw bankrekening af te schrijven die u gebruikt om uitbetalingen van ons te ontvangen en / of uw creditcard of bankrekening die gebruikt is voor inkoop en ontvangst van een van onze terminals ofwel een rekening die gebruikt is om uitbetalingen te voldoen. Het verzuim van uw kant volledige bedragen te betalen die u ons verschuldigd bent zal een schending van deze Voorwaarden zijn, en U zult alle kosten in verband met het verzamelen van dergelijke bedragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische vergoedingen en kosten, incassobureau vergoedingen en eventuele rente.

8. Terugboekingen

8.1 Het bedrag van een transactie kan worden gestorneerd als de Transactie wordt betwist, wordt omgekeerd om welke reden dan ook door het desbetreffende Card Scheme, onze processor, de Cardholder of een van onze aangewezen financiële instellingen, niet bevoegd was of we reden hebben om te geloven dat de Transactie niet was toegestaan, of is naar verluidt op onwettige wijze werd uitgevoerd, als verdacht wordt gezien, of in strijd met deze Voorwaarden ("Chargeback").

8.2 U dient ons te helpen wanneer gevraagd, mogelijk op uw eigen kosten, om elk van de uitgevoerde transacties te onderzoeken en erkent dat uw weigering om ons te helpen in een tijdig kader, inclusief het aanleveren van de relevante documentatie, niet later dan tien (10) werkdagen vanaf ons verzoek, kan leiden tot een onomkeerbare terugboeking. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding voor het onderzoeken en / of bemiddelen van elke Chargeback te rekenen; eventuele vergoedingen worden bekendgemaakt van tijd tot tijd op onze website.

8.3 Als een geschil betreffende een Chargeback niet is opgelost door ofwel de kaart uitgevende bank of Card scheme in uw voordeel of als u ervoor kiest om een Chargeback niet te betwisten, behouden wij ons het recht om u het oorspronkelijke Transactiebedrag plus de Fees in rekening te brengen en het oorspronkelijke transactie bedrag terug te crediteren aan de Kaarthouder.

8.4 Als we vaststellen dat U overmatig veel Chargebacks ontvangt, zijn wij gerechtigd Uitbetalingen te vertragen van Uw account naar uw bankrekening, een Reserve in een hoeveelheid die redelijkerwijs door ons te dekken wordt geanticipeerd en bijbehorende vergoedingen, of het beëindigen of op te schorten van de Diensten en sluiten van Uw account.

9. Terugbetalingen en retouren

9.1 Onder deze voorwaarden en door het accepteren van Transacties met de Diensten, zult u uw omzet en terugbetalingen verwerken via uw account in overeenstemming met deze Voorwaarden en de Network Rules.

9.2 Onder de Network Rules dient u - met andere eisen – ten tijde van een aanschaf bij u, een redelijk retournerings- en annuleringsbeleid aan te bieden voor uw klanten, en geen cash geld terug te geven in zulke gevallen, tenzij vereist door de wet, en niet om geld of een ander voorwerp van waarde te accepteren voor het maken van een Transactie terugbetaling.

9.3 Het bedrag van de refund dient inclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) te zijn om te worden terugbetaald en kan niet hoger zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke transactie.

9.4 In het geval van een ruil, gedeeltelijke terugkeer, foutieve transactie of foutief transactiebedrag zult U het totale bedrag van de oorspronkelijke transactie altijd eerst betalen en dan een nieuwe Transactie starten voor nieuwe goederen en / of diensten die worden verkocht of bedragen daadwerkelijk ten laste.

9.5 Terugbetalingen worden verwerkt via uw account zijn bevoegd tot dertig (30) dagen vanaf de dag dat U de Transactie initiëerde. We zullen van u het oorspronkelijke transactie bedrag plus de Fees van u in rekening brengen en het oorspronkelijke transactie bedrag terug aan de Kaarthouder krediteren.

9.6 Als we vaststellen dat u een overmatige hoeveelheid aan restituties verwerkt, kunnen wij uw terugbetaling optie uit schakelen.

10. Belastingen

U bent aansprakelijk voor het vaststellen, het verzamelen, inhouden, rapporteren en het overmaken van belasting naar de juiste belastingdienst, alle belastingen geëvalueerd, gemaakte of moet worden geïnd, betaald of ingehouden om welke reden in verband met het gebruik van onze diensten. Indien nodig om dit te doen door een wet of een overheid zijn wij bevoegd, maar niet verplicht om uw account gegevens en de geschiedenis van transacties te melden aan de bevoegde autoriteiten. DERDE DEEL - Extra Algemene voorwaarden

11. Onze verplichtingen

11.1. Tot het hoogste niveau van de wet ons toelaat, zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/of wanprestatie onder deze voorwaarden, die het gevolg zijn van onze naleving van wet- en regelgeving eisen en met de Network Rules, geen kracht overmacht en ventilatieopeningen of uw schending van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet-en regelgeving.

11.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of verlies van reputatie.

11.3. Niets in deze Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor enige wettelijke verplichting die niet bij overeenkomst tussen partijen kan worden uitgesloten of gewijzigd uitsluiten.

11.4. SumUp garandeert niet en is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een derde partij die betrokken is bij de Diensten of ten behoeve van derden reclame op onze website gemaakt.

11.5. We zijn niet aansprakelijk voor enige verstoring of aantasting van de Diensten of voor verstoringen of beperkingen van intermediaire diensten onder deze Voorwaarden.

11.6. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor claims, rechtszaken, schade of verliezen van een bedrag méér dan de Fees door ons verzameld voor de verlening van de Diensten aan u tijdens de laatste drie (3) maanden voorafgaand aan het optreden van de gebeurtenis waarop de uiteindelijke claim is gebaseerd.

11.7. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken van derden hardware en andere producten die we kunnen verkopen of met de Diensten worden gedaan. De fabrikant, die als enige verantwoordelijk is voor de service en ondersteuning, specificeert zelf de garantie en andere voorwaarden voor die hardware en producten.

12. Schadeloosstelling

U zult ons en onze werknemers, bestuurders, agenten, gelieerde bedrijven en vertegenwoordigers en onze processors vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief, zonder beperking vergoedingen redelijke advocaatkosten), verliezen en schade die voortkomen uit een claim , actie, controle, onderzoek of andere procedure als gevolg van (i) uw inbreuk op enige wet, regel of regelgeving van toepassing zijnde rechtsgebied of van een van de bepalingen van deze Voorwaarden, van de Network Rules of van enige andere aanvullende voorwaarden van toepassing aan uw account, of (ii) uw onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Diensten, of (iii) een Transactie die door u via de Diensten, of (iv) uw schending van enig recht van derden, inclusief, zonder beperking enig recht op privacy , publiciteit rechten of intellectuele eigendomsrechten, of (v) de toegang en / of gebruik van de Diensten met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere passende security code van een andere partij.

13. Vertrouwelijkheid en privacy

13.1. U en wij zullen vertrouwelijke informatie die u verkrijgt van ons of wij van u of van de kaarthouder in verband met deze overeenkomst als strikt vertrouwelijk behandelen, en in het bijzonder niet aan derden toegang verlenen tot dergelijke vertrouwelijke informatie. Met name operationele en / of handelsgeheimen van u of ons als enige niet-anonieme informatie over de kaarthouder zijn vertrouwelijke informatie. U en wij zijn verplicht te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevens en om adequate voorzorgsmaatregelen te nemen tegen het ongeoorloofd gebruik van kaarten en Cardholders ' gegevens. Dergelijke gegevens mogen slechts worden opgeslagen, indien en voor zolang als het absoluut noodzakelijk is.

13.2. Indien persoonlijke gegevens van Cardholders terug wordt overgedragen van ons aan u, kunt u alleen die gegevens gebruiken voor zover nodig is om grenzen te controleren, om fraudebestrijding te nemen of om defaults te vermijden, en niet voor andere doeleinden, zoals profiling (bv. evaluatie van koopgedrag) of voor verkoop- en marketingactiviteiten, tenzij de Kaarthouder expliciet instemt met ander gebruik. U zult dergelijke informatie niet publiceren of verspreiden aan derden, of de informatie voor marketing doeleinden aanwenden, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de Cardholder ontvangt. U moet voldoen aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

13.3. Meer gedetailleerde informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen kunt u vinden in ons Privacy Beleidsplan op onze website.

14. Third Party Relations

Wij zijn geen partij in de juridische relatie tussen u en de Kaarthouder en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het onderliggende doel van alle transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kwaliteit en de aard van de goederen en diensten die u te koop aanbiedt, de verkoopprijs, kortingen, garantievoorwaarden, etc. U dient steeds u zelf te presenteren als een aparte entiteit van SumUp.

15. Termijn, Opschorting, beëindiging

15.1. U kunt uw account ten alle tijden beëindigen. We kunnen op elk moment uw Account opschorten, deactiveren of beëindigen voor enige of geen reden te allen tijde na voorafgaande kennisgeving aan u. We kunnen uw Account ook opschorten of beëindigen en sluiten zonder voorafgaande kennisgeving als: (i) u een onderdeel van deze Voorwaarden of enige andere voorwaarde die van toepassing is op bepaalde diensten die vallen onder aparte voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overtreden, de Network Rules, of (ii) we reden hebben om te geloven dat u in overtreding bent van enige wet of regelgeving die van toepassing is op uw gebruik van onze diensten, of (iii) we reden hebben om te geloven dat U op een of andere manier betrokken bent bij een frauduleuze activiteiten, witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten hebben, of (iv) u een onaanvaardbare Krediet of fraude risico vormen voor ons, of (v) indien we redelijkerwijs van mening zijn dat uw account is gecompromitteerd of om andere redenen van veiligheid.

15.2. Als uw account wordt beëindigd of gesloten om wat voor reden dan ook dan zult u: (i) door deze voorwaarden gebonden blijven; (ii) onmiddelijk stoppen met het gebruik van de Diensten; (iii) erkennen dat de licentie voor toegang en gebruik van de Diensten verstrekt aan u onder deze voorwaarden zal eindigen; (iv) aanvaarden dat wij ons het recht voorbehouden, maar niet de verplichting, om al uw Account gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te verwijderen, en (v) en wij niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde(n) voor de beëindiging van de toegang tot de Diensten of voor verwijdering van uw Account gegevens.

15.3. Na de effectieve beëindiging van uw account dient u onmiddellijk mogelijke openstaande bedragen die u op grond van deze voorwaarden aan ons verschuldigd bent te voldoen, en wij zullen zo ook alle verschuldigde bedragen onder deze voorwaarden aan u voldoen. Niettegenstaande voormelde bepaling, zijn wij gerechtigd de reserve te houden tot de account definitief wordt beslecht, met inbegrip van eventuele terugvorderingen, maar in ieder geval niet meer dan dertien (13) maanden na de effectieve beëindiging.

16. Mededeling

16.1. Schriftelijke communicatie en mededelingen van ons aan u worden per e-mail verzonden naar uw opgegeven e-mailadres of op onze website. Dergelijke communicatie en mededelingen worden beschouwd alszijnde door u ontvangen binnen vierentwintig (24) uur van de tijd geplaatst op onze website, of binnen vierentwintig (24) uur van de tijd naar u gemaild tenzij we bericht dat de e-mail niet is afgeleverd ontvangt.

16.2. Voor dit doel zult u ten alle tijden ten minste één geldig e-mailadres te houden in uw account. Wij zullen geen verantwoordelijkheid dragen wanneer het enige e-mailadres door u opgegeven niet geldig is of als u uw e-mailadres veranderd, maar hebben ons niet in kennis gesteld van een dergelijke wijziging.

16.3. U bent verplicht om regelmatig en frequent met mogelijke binnenkomende berichten van ons rekening te houden. E-mails kunnen links naar verdere communicatie bevatten op onze website. Waar de wetgeving vereist dat wij informatie aan u via een duurzaam medium zullen verstrekken, zullen wij of u een e-mail of u een melding sturen wijst u naar informatie op onze website op een manier die het mogelijk maakt om de informatie in gedrukte vorm te behouden. U is uw eigen verantwoording om kopieën van alle communicatie die we sturen ter beschikking om u te houden.

16.4. Naast het communiceren via e-mail, behouden wij ons het recht voor om u per brief of telefoon, indien van toepassing. Elke mededeling of kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen drie (3) Zakelijke dagen vanaf de datum van terbeschikkingstelling voor Britse post of binnen vijf (5) Zakelijk dagen van detachering voor de internationale functie.

16.5. We zullen stellen uw voorkeurstaal in op basis van het land dat u kiest tijdens de registratie en wij zullen u standaard communicatie in uw gekozen taal te sturen. Voor niet-standaard communicatie, behouden wij ons het recht voor met u te communiceren in het Engels. Documenten of mededelingen in welke andere talen zijn alleen voor het gemak en houden geen verplichting op ons om enige verdere communicatie in die taal te doen vormen.

17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Intellectuele eigendomsrechten ("IP Rechten") betekent alle rechten die direct of indirect verband houden met de Diensten, de terminals, de website, internet domeinnamen, alle inhoud, de technologie met betrekking tot de Diensten en alle logo's waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, morele rechten, database-rechten, merken, naam rechten, gebruiksmodellen en modelrechten, octrooien, en alle andere exclusieve en niet-exclusieve wereldwijde rechten als nu kunnen bestaan ​​of ontstaan, worden verleend of overgedragen in de toekomst.

17.2. Wij (of onze licentiegevers) zijn de exclusieve eigenaar van alle IP rechten verbonden aan de Diensten en niets in deze Voorwaarden geldt als overdracht of concessie van de IP rechten aan u. U mag de IP rechten niet kopiëren, imiteren of er gebruik van zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

17.3. Wij verlenen u een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht op sublicentie) om elektronisch toegang tot en gebruik van de Diensten te maken met het doel om transacties te accepteren.

17.4. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zult U niet (i) de rechten die zijn verleend aan u in deze Voorwaarden aan een derde overdragen; (ii) een derde partij de mogelijkheid bieden om de Diensten (te huur, lease of anderszins) te gebruiken; (iii) openen of te monitoren op inhoud, materiaal of informatie op enige SumUp systeem handmatig of door geautomatiseerde middelen zoals robots, spiders, schrapers, etc.; (Iv) kopiëren, reproduceren, veranderen, wijzigen, afgeleide werken, publiekelijk tonen, publiceren, uploaden, posten, verzenden, verkopen of op enigerlei wijze inhoud, materiaal of informatie van SumUp verspreiden; (v) strijd zijn met de beperkingen in elk robot exclusion headers op de Dienst, omzeilen, omzeilen of omzeilen van enige van de technische beperkingen van de dienst, gebruik geen gereedschap om functies of functionaliteiten die anders zijn uitgeschakeld in de Dienst stellen, of decompileren, demonteren of anderszins te keren engineeren van de Dienst, behoudens voor zover deze beperking uitdrukkelijk verboden is bij wet, of (vi) gebruik maken van de diensten voor andere doeleinden dan de doeleinden toegestaan ​​onder deze voorwaarden.

17.5. U mag de inhoud als onderdeel van het gebruik van de Diensten ("User Content") te genereren en aan ons. U zult alle rechten in uw User Content, onder voorbehoud van de rechten die u verleent aan ons door deze voorwaarden te accepteren behouden. Voor elke User Content die u indient erkent u dat u de eigenaar bent van de inhoud of dat U toestemming van de auteursrechtelijke Gebruikhebbende om de content te uploaden en u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-free, volledig betaalde, overdraagbaar, en sublicentieerbare recht te gebruiken en te reproduceren die inhoud in een promotionele activiteiten en het publiek te zien met betrekking tot de Diensten of SumUp. U mag User Content die door u via het beëindigen van uw account te verwijderen. U zal geen User Content aan de Diensten toevoegen die: (i) vals, misleidend, onwettig, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk, beledigend of opruiend zijn (ii) dat gedrag aanmoedigt dat beschouwd wordt als een misdrijf of aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid; (iii ) inbreuken enige verplichting tegenovers of de rechten van enige persoon of entiteit, met inbegrip van de rechten van publiciteit of privacy; (iv) bevat beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden; (v) adverteert producten of diensten concurreren met SumUp 's of haar partners ' producten en diensten, of (vi) op basis onze eigen oordeel verbiedt een persoon of entiteit te gebruiken of genieten van de Diensten, of die ons kunnen blootstellen aan eventuele schade of aansprakelijkheid. Hoewel we ha ve geen verplichting tot het scherm, te bewerken of te monitoren op User Content, behouden wij het recht voor alle User Content bewerken of verwijderen op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u. U erkent dat door het gebruik van de Diensten u kunt worden blootgesteld aan beledigende, onfatsoenlijke of aanstootgevende User Content. We hebben geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade aan een van uw User Content aannemen.

18. Wijzigingen

18.1. We hebben het recht om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment en om te veranderen, te wissen, te staken of voorwaarden aan elk aspect van de Diensten.

18.2. Wij zullen u op de hoogte van de voorgenomen wijzigingen van deze Voorwaarden door een e mail te sturen naar uw primaire e mailadres geregistreerd bij uw account of door de melding vanuit de App.

18.3. De voorgestelde wijziging zal in werking twee komen (2) maanden na de datum van de kennisgeving veranderen, tenzij u ons hebt laten weten dat u bezwaar heeft tegen de voorgestelde wijzigingen voordat de wijzigingen in werking treden. Veranderingen die deze voorwaarden gunstiger zijn voor U maakt zal onmiddellijk in werking treden, indien dat in de aankondiging van verandering aangegeven.

18.4. De meest recente versie van de Voorwaarden zullen toegankelijk zijn op onze website.

19. Severability

Indien enig deel van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt gevonden, wordt dit onderdeel gescheiden van de rest van de voorwaarden, die geldig zal blijven en afdwingbaar is voor zover toegestaan ​​door de wet.

20. Toewijzing

20.1. We hebben het recht om onze rechten en plichten vrijelijk toewijzen onder deze Voorwaarden aan een derde partij en uw toestemming voor dergelijke overdracht zal slechts rood zoals verleend op grond van deze voorwaarden.

20.2. U mag onder deze Voorwaarden niet uw rechten en plichten aan derden over dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

21. Geschillen

21.1. Eventuele klachten over de dienstverlening zullen in eerste instantie worden behandeld nadat u onze klantenservice heeft gecontacteerd.

21.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot geschillen over de geldige totstandkoming, het bestaan, nietigheid, inbreuk, beëindiging of ongeldigheid wordt definitief worden aangeduid en beslecht door de rechtbanken van Engeland, tenzij verboden door de EU-wetgeving . Voordat het geschil naar de rechter, zal u en ons inspannen om het geschil in der minne onderhandelingen lossen.

22. Toepasselijk recht

Uw account is actief in Engeland en deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Engels recht.